ஏ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஏர்பூட்டு

ஏரில் மாடுகட்டுதல். ஏர்பூட்டினல்லது (ஏரெழு. 17)

ஏரடி

உழுதல்

ஏரோட்டு

உழு

ஏலங்கூறு

கேட்கப்பட்ட ஏலவிலையைப் பலரறியக்கூவுதல்

ஏலங்கோள்

ஏலவிலையை ஏற்றி அல்லது குறைத்துக்கேட்டல்

ஏவங்கேள்

இடைப்புகுந்து விசாரணை செய்தல். இராசா செய்ததற்கு ஏவங்கேட்பவரார்௯ (W.)
குற்றத்தைச்சுட்டிப்பேசிப் பழித்தல். (Loc.)

ஏவல்கேள்

ஏவியபணி செய்தல்

ஏவல்கொள்

வேலை வாங்குதல்

ஏவு

கட்டளையிடுதல்
தூண்டிவிடுதல்
திருவருளால் தூண்டப்படுதல். ஆவியானவர் பவுலை யேவினார்
செலுத்துதல் . ஏவா விருந்த வடிகள் (சீவக. 3036)

ஏவுண்ணு

அம்பு பாயப் படுதல். பகழியி னேவுண்டு (இறை. 6
64)

ஏழரைகழி

கொடிய ஏழரையாண்டுச்சனி நீங்குதல். (W.)

ஏழைமைகாட்டு

கோழைத்தனமாதல். (W.)

ஏற்கநட

ஒழுங்காய் நடத்தல். (W.)

ஏற்படு

உண்டாதல். அந்த ஊர் அவனால் ஏற்பட்டது
தலைப்படுதல். (J.)
உடன்படுதல். (J.)

ஏற்படுத்து

உண்டுபண்ணுதல். அவன் அந்த ஊரை ஏற்படுத்தினவன்.
இணங்கச்செய்தல். (J.)
நிச்சயித்தல். அவனைக் குற்றவாளியென் றேற்படுத்தினார்கள் (Colloq.)
ஆயத்தப்படுத்துதல். (W.)
நியமித்தல். அவனை அக்காரியத்திற்குத் தலைவனாக ஏற்படுத்தினார்கள்.

ஏற்றம்போடு

துலாமரம் அமைத்தல்
தோப்புக்கரணம் போடுதல். (Loc.)

ஏற்றியிறக்கு

திருஷ்டிகழிக்குங் சடங்குநிகழுத்துதல்

ஏந்தல்

கையேந்துகை
தாங்குகை
தேக்கம்
ஆழமின்மை
பயிர்செய்தற்காதாரமாக அமைக்கப்பட்ட ஏரி
ஏந்திசை
உயர்ச்சி
பெருமை
மேடு
பெருமையிற் சிறந்தோன்
அரசன்
உட்கிடைக் கிராமம்
வாத நோய்

ஏற்றுக்கொண்டுவா

ஒருவனைத் தாங்க வருதல்
அவனுக்கு ஏற்றுக்கொண்டுவந்தான்

ஏற்றெழு

மயக்கந்துயில்களினின்றும் எழுதல். மெய்யறிந் தேற்றெழுவேனாயின் (கலித். 37.)
ஓங்கி யெழும்புதல். ஏற்றெழுவன்னிமே லினிது துஞ்சலாம் (கந்தபு. விடைபெறு. 31)
மேற்செல்லுதல்