ப - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
பிறப்பு

தேவர்
மனிதர்
விலங்கு
பறவை
ஊர்வன
நீர் வாழ்வன
தாவரம்

பெரியோர்

உயர்ந்தோர்
வயதில் முதியவர்

பெருமான்

உயர்ந்த மனிதன்

பெருந்தன்மை

உயர்ந்த குணம்

பழசு

வயதானது
நாள்பட்டது

பண்டு

பண்டைய

பழம்

மரத்தில் அல்லது செடியில் பூவிலிருந்து உருவாகி
விதையைச் சுற்றியிருக்கும் பழுத்த பகுதி. பொதுவாக உண்ணக் கூடியதாக இனிப்பாக தோலுடன் இருக்கும்

புலத்தோர்

சான்றோர்

புலப்பம்

தெளிவாகத் தோன்றுதல்

புலமை

அறிவு

புலவன்

கற்றோன்

பொல்

மோசமான
மாசுபாடு

புலை

பொய்

புலையன்

கீழ் சாதி மனிதன்

பொல்லாப்பு

தீங்கு
வெறுப்பு
வேண்டாத பழி

பொல்லாமை

தீங்கு

பொல்லான்

கொடியவன்

பதம்

சொல்

பூச்சியம்

சுழியம்
சுழி

பாத்து

பார்த்து