க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
கட்கண்

அங்கங்கே

கட்டடங்க

முழுதும்

கட்டோடு

முழதும்

கடிதில்

கடிது

கடுக

கடிதில்

கடுகென

விரைவாக

கடையுற

முழுதும்

கண்டமட்டும்

மிகுதியாய்

கமலகுண்டலமாய்

தலைகீழாய்

காலங்காட்டி

காலங்காட்டிலும்

காலங்காட்டிலும்

விடியற்காலையில்

காலமேகாட்டியும்

அதிகாலையில்

கிட்டமுட்ட

ஏறக்குறைய
சமிபத்தில்

கிட்டிமுட்டி

மிகநெருக்கமாக

குண்டுங்குழியுமாய்

மேடும்பள்ளமுமாய்

குருட்டடியாய்

தற்செயலாய்

குருட்டுப்போக்காய்

தற்செயலாய்
கண்மூடித்தனமாய்

குருட்டுவாக்கில்

தற்செயலாய்

குலையோடே

முழுதும் கொத்தோடே குலையோடே

கூட்டோடு

அடியோடு