எ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
எங்குத்தைக்கு

எவ்விடத்துக்கு

எங்ஙன்

எங்ஙனம்

எங்ஙனம்

எவ்வாறு
எவ்விடம்

எங்ஙனே

எங்ஙனம்

எந்திரன்

இயந்திர மனிதன்
இயந்திரன்

எதா

எப்படி

எதாசத்தி

கூடியவரை. பொருந்திய வெதாசத்தி யீந்தான் (மச்சபு. தீர்த்தயாத். 5)

எதாப்பிரகாரம்

வழக்கம்போல்; எதாப்பிரகாரம் நடக்கட்டும்

எதிர்முழி

நேருக்குநேராய்

எதோள்

எவ்விடம்

எதோளி

எதோள்

எந்து

எப்படி
என்ன

எப்போதும்

எப்பொழுதும்

எப்போதைக்கும்

எப்பொழுதும்

எப்போழ்து

எப்பொழுது

எம்பரும்

எவ்விடத்தும்

எய்த

நன்றாக
நிரம்ப

எவ்வது

எவ்விதம்

என்னுக்கு

எதற்கு

என்னும்

யாவும்