வ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
வானரம்

வாலுடைய மற்றும் வாலில்லா குரங்கு இனம்.

வன்புணர்வு

ஒருவரது சம்மதமின்றி (அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக) வன்முறையைப் பயன்படுத்தி அவருடன் பாலுறவு கொள்ளுதல்

வல்லுறவு

ஒருவர் இன்னொருவரை அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக கட்டாயப்படுத்தி பாலுறவிற்கு உட்படுத்தும் செயலாகும்.

வாசிப்பு

பொருள் குறிப்பறிதல்
உய்த்தரித்தல்

விரலணி

விரலில் அணியும் மோதிரம் முதலிய அணி

வீணை

நரம்பு/கம்பி இசைக்கருவி

வயிர்

வயிர் என்ற துளைக்கருவி போர்க்களங்களில் பயன்படுத்தப்படடிருக்க வேண்டும். இது விலங்குகளின் கொம்பினால் செய்யப்படும். பதிற்றுப்பத்தில் ‘‘வயங்கு கதிர் வியிராமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப‘‘ (67) என்று கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணின் மரங்களின் வைரப் பகுதியைத் துளைத்துச் செய்யப்பட்டிருக்குமோ என்று கருத இடமுளதுஇ அன்றில் பறவையின் ஒலியை போன்று வயிரின் ஒலி அமைந்திருந்ததாகக் குறிஞ்சிப் பாட்டு குறிப்பிடுகிறது.

விபச்சாரி

விலைமாது
உடலை பாலியல் தொழிலுக்காக விற்பனை செய்யும் பெண்

விபச்சாரம்

பணம் பெறுவதற்காக செய்யும் பாலியல் தொழில்.

வேசி

விபச்சாரி

வாழாவெட்டி

கணவனோடு சேர்ந்து வாழப்பெறாதவள்.

விதப்பு

மிகுதி
விரைவு
விவரம்
நடுக்கம்
அதிசயம்
ஆசை
சிறப்பித்து எடுத்துச்சொல்லுகை
மதிலுறுப்பு