வ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
வித்தியா தத்துவம்

காலம்
நியதி
கலை
வித்தை
அராகம்
புருடன்
மாயை

விஷ்ணு புராணங்கள்

நாரதீய புராணம்
பாகவத புராணம்
காருட புராணம்
வைணவ புராணம்

வீரப் பறை

முரசு
நிசானம்
துடுமை
திமுலை

வினை

சஞ்சிதம்
பிராத்துவம்
ஆகாமியம்

வாயுக்கள்

அபானன்
உதானன்
கிரிகரன்
கூர்மன்
சமானன்
தனஞ்செயன்
தேவதத்தன்
நாகன்
பிராணன்
குரு

வேதாங்கம்

சிட்சை
கற்பம்
வியாகரணம்
நிருத்தம்
சந்தோபிசிதம்
சோதிடம்

வேள்வி

தேவ வேள்வி
பித்ரு வேள்வி
பூத வேள்வி
மனித வேள்வி
பிரம வேள்வி.

வா

அழைத்தல்

வீ

பூ
அழகு
வீழும் நிலைப்பூ.

வௌ

கௌவுதல்
கொள்ளை அடித்தல்

வல்லுகம்

பெண்கள் தமக்குத் தேவையான சிறு பொருட்களைத் தம்முடனேயே வைத்துக் கொள்ள உதவும் பை. இன்றைய பெண்களின் கைப்பை போன்று அன்றைய பெண்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட துணி அல்லது பனையோலையாலான சிறு பை.

விடிகை

காலை உதயம்
கதிரவன் உதிக்கும் பொழுது

விந்து

இனப்பெருக்கத்திற்கான ஆணின் உயிரணு

வனவாசி

காட்டில் வசிக்ககூடியவன்

வசிய மருந்து

பிறரை கவர்ந்து தன் வசப்படுத்தும் மருந்து

வதனம்

முகம்
முக்கோணத்தின் மேற்கோணம்

வரப்பு

எல்லை

வெண்டாமரை

வெண்ணிறமான தாமரை மலர்

வன்தட்டு

கணினிகளில் கணினியைப் பயன்படுத்தத் தேவையான இயக்குதள மென்பொருள் முதல் பல பயன்பாட்டு நிரல்கள் கொண்ட மென்பொருள்கள் வரை பலவற்றையும் நிலையாக சேமித்து வைக்கும் நினைவகம்

வகிடு

வகிர்ந்த முன்தலை மயிரின் இடைவெளியொழுங்கு