க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
காண்பு

காணுதல்

கடம்

கடம் கருநாடக இசையுடன் தொடர்புடைய தென்னிந்தியத் தாள வாத்தியக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது மிக எளிமையான ஓர் இசைக்கருவி ஆகும். இது ஒரு பெரிய மண் பானையில் தட்டுவதன் மூலம் ஒலி எழுப்பப்படும் இசைக்கருவியாகும்.
கடன்

கணினி

கணித அடிப்படையில் இயங்கும் மின்னணு தொழில் நுட்பக் கருவி = கணிப்பொறி; கணிப்பான்

களரி

குங்பூ

காவணப்பத்தி

அலங்கரிக்கப் பட்ட வீட்டுக் கூரை

காவணம்

பந்தல்
சோலை, தோப்பு
மண்டபம்

கல்லறைப்பூ

சுடுகாட்டுப் பூ
பெரிவீன்க்கில் மதுக்கரை

குண்டு மல்லிகை

மல்லிகையை போன்று இருக்கும் ஆனால் பல இதழ்கள் காணப்படும்.

கண்டன் கறுவல்

இது ஒருவகை பாம்பு
கண்டன் கருவளையன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

கும்கி

பிற அடங்காத / காட்டு யானைகளை ஆற்றுப்படுத்தும் பயிற்சி பெற்ற யானை
காட்டுக்குள் இருந்து ஊர்ப்பக்கம் வருகிற யானைகளை விரட்டியடிக்கப் பழக்கப்பட்ட யானை

களிறு

ஆண் யானை

கோப்புறை

அடைவு
கோப்புக்களை வைக்கும் உறை

குழூஉ

கூட்டம்

கணினியியல்

கணினி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைக் கற்கும் அறிவியல்.

கிளவி

சொல், பேச்சு, கூற்று, மொழி

கற்பழிப்பு

கற்பு + அழிப்பு = கற்பழிப்பு. பொதுவாக பெண்கள் மீதான வன்புணர்ச்சி செயல்களைக் குறிக்கவே இச்சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கரார்

உறுதி

கருத்துரை

கருத்து உரை

கருவமிலம்

கருவமிலங்கள் அல்லது கருக்காடிகள் எனப்படுபவை உயிரினங்களின் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான DNA
RNA என்பவற்றைக் கொண்ட உயிரியல் மூலக்கூறுகளாகும். இவையே உயிரினங்களின் அனைத்து உடலியங்கியல் தேவைகளுக்குமான புரதங்களை ஆக்கத் தேவையான அமினோ அமிலங்களுக்குரிய தகவல்களைக் கொண்டுள்ளன.

கொலுசு

பெண்கள் கால்களில் அணியும் ஆபரணம்
நடக்கும்போது மென்மையான மணியொலி எழுப்பும்.