ஓ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஓர்சல்

ஓரிசு.

ஓர்மை

துணிவு.

ஓலாட்டு

தாலாட்டு.

ஓலாட்டுதல்

ஓராட்டுதல்.

ஓலைக்கணாட்டு

ஓலைத்தளிர்.

ஓலைவாளை

ஒருமீன்.

ஓற்பலம்

கோங்கு.

ஓனாய்

கோனாய்.

ஓதல்

நெட்டுரு
மனப் பாடம் செய்தல் : வேதம் ஓதுதல்.

ஓர்டர்

ஆணை
அளிப்பாணை

ஓஒ

அதிசயக்குறிப்பு. (பிங்.)

ஓர்

ஓர் அசைநிலை. (சிலப். 2
37
உரை.)

ஓரானொரு

ஏதோ ஒன்று. ஓரானொருநாளில் (குருபரம். 217
பன்னீ).

ஓகணி

பேன்.

ஓகாரம்

ஓரெழுத்து.

ஓகாரவுரு

கடவுள்.

ஓகுலம்

அப்பம்.

ஓகோதணி

மூட்டுப்பூச்சி.

ஓக்கமிராட்டி

ஒருவகைக்கலித் தாழிசை.

ஓக்காளிப்பு

வாந்திசெய்கை.