ஓ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்

இரக்கம் இவற்றைக் காட்டிடுமோ ருபசருக்கம் அசைநிலை உ-ம் வம்மினோ, அதிசயவிரக்கச்சொல்
உ-ம் ஓபுதினம்,இரக்கச்சொல்
உ-ம் ஓகொட்டேன், இழிவுச்சிறப்பு
உ-ம் ஓகொடியன்,உயர்வு சிறப்பு
உ-ம் ஒபெரியன், எதிர்மறை
உ-ம் யானோசெய்தது, ஒழிபிசை
உ-ம் கொளலோகொண்டான்ஓரெழுத்து, தெரிநிலை
உ-ம் ஆணோஅதுவுமன்று, பிரிநிலை
உ-ம் அவனோகொண்டான், மடையடைக்குங்கதவு, வினா
உ-ம் சாத்தனோ;
- தமிழ்மொழியின் நெடுங்கணக்கில்வரும் பதினோராம் எழுத்து. உயிர்முயற்சியாற் பிறக்கும் எழுத்துக்களுள் வாயைத்திறத்தலாகிய அகரக்கூறும் இதழ்குவிவாகிய உகரக்கூறும் சந்தித்துப் பிறந்த ஒருநெட்டுயிர்,அகாரஉகாரசந்தியக்கரம் அயன்-அரன் - அழைத்தல்
[ - tamiẕmoẕiyiṉ நெடுங்கணக்கில்வரும் பதினோராம் eẕuttu. உயிர்முயற்சியாற் piṟakkum எழுத்துக்களுள் வாயைத்திறத்தலாகிய akarakkūṟum இதழ்குவிவாகிய உகரக்கூறும் cantittup பிறந்த ஒருநெட்டுயிர்,akārukāracantiyakkaram அயன்-அரன் - அழைத்தல்]
ஓ, நாசம்!
உயர்விழிவுகளின் சிறப்புக்குறிப்பு. (நன். 423.)
கழிவிரக்கக் குறிப்பு. ஓஒ தமக்கோ ருறுதி யுணராரோ (நன். 42 விருத்.)
மகிழ்ச்சிக்குறிப்பு. ஓபெரிதுவப்பக் கேட்டேன் (சீவக. 905).
வியப்புக்குறிப்பு. முகந் திங்களோ காணீர் (சிலப். 7, பாடல். 11).
ஞாபகக்குறிப்பு. ஓ தெரிந்தது.
அழைத்தற்குறிப்பு. ஓ மகனே!

மதகுநீர் தாங்கும் பலகை
வினா

ஓகை

உவகை.

ஓகோ

அதிசயம் முதலிய மனநிலை காட்டுஞ் சொல். ஓகோ வுனைப்பிரிந்தார் (தாயு. பராபரக். 30).
அதிசயச்சொல்.

ஓக்காளம்

ஓங்காளம்.

ஓங்காரி

சத்தி.

ஓங்கில்

ஒருமீன்.

ஓடல்

அச்சக்குறிப்பு
ஓடுதல்.

ஓடியம்

சபைக்கடாப்பேச்சு
பரிகாசம்.

ஓடியவோடம்

கிளிஞ்சில்.

ஓட்டு

செலுத்து
கப்பலோட்டம்

ஓட்டுத்துத்தி

ஒருபூடு.

ஓணான்

ஓணான் பல்லி வகையை சார்ந்தது. கரட்டாண்டி எனப்படும் இது ஓந்தி அல்லது பச்சோந்தி போல் நிறம் மாறுவது அன்று. அதனைப்போன்று நீளமான நாக்கும் இல்லை. இது கண்களை 360° கோணத்தில் சுற்றாது. பெரும்பாலும் மரங்களிலும் செடிகளிலும் காணப்படும் இது சிறு பூச்சிகளை உண்ணும். வேகமாக ஓடும். பற்களை உடையது.

ஓது

பூனை
சொல்லுதல்

ஓத்தி

ஓந்தி.

ஓந்தி

ஓணான்.

ஓமிடி

துக்கம்.

ஓய்ப்பிடியாள்

ஒரகத்தி.

ஓரா

ஒட்டி
ஒருமீன்.

ஓராட்டு

தாலாட்டு.