உ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
உடன்கையில்

உடனே

உண்டாக

மிகுதியாக

உண்டென

நிரம்ப

உத்கடமாய்

மிகுதியாய்

உருப்படியாய்

யாதொரு அங்கப்பழுது மின்றி

உள்ளடிக்குள்

வீட்டிலுள்ளவர்க்குள்ளே

உள்ளடியிலே

உள்ளடிக்குள்

உள்ளமட்டும்

இருக்கிற வரையிலும்

உலோபம்

குறைவு

உருமாலை

உருமால்

உபசர்க்கம்

வளர்ச்சி
உபசயாபசயங்கள்; உடம்பின்தன்மைகள்

உரிஞு

உரிஞ்சு

உலர் திராட்சை

உலர் கொடிமுந்திரி

உரறு

உரற்று

உயிரளபெடை

உயிரளபு

உய்கை

உய்தி

உபலட்சணம்

உபலக்கணம்

உத்தியானவனம்

உத்தியானம்

உணக்கு

உணக்கம்

உடலியல்

உடல் தொடர்புடைய துறை