உ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
உத்தியோகப்பூர்வ

முறையான

உசத்தி

உயர்வு : மேலானது.

உச்சாடணம்

மந்திரம் ஓதுதல்.

உடைப்பில் போடு

தூக்கி எறிதல் : தேவையற்ற தென்று ஒதுக்குதல்.

உண்டாய் இருத்தல்

கருவுற்றிருத்தல்.

உபாத்தியார்

கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்.

உருட்டுப் புரட்டு

முறையற்ற செய்கை.

உருத்திராட்சப் பூனை

சாதுபோல தோற்றம் கொண்ட தீயவன்.

உவணம்

கருடன்
கழுகு
உயர்ச்சி

உணர்ச்சி

நம் தோலினை தொடும் போது உணரப்படும் உடல் உணர்வு, நம் மனதில் உணரப்படும் அறிவற்ற உணர்வு.
மனதால் நினைத்துப் பார்த்தல்

உலோபி

பேராசையுள்ளவன்

உணவகம்

உணவு வசதியுடைய இல்லம்

உலைக்களம்

கொல்லருலைக் கூடம்

உடலுநர்

பகைவர்

உடற்சி

சினம்

உடற்று

சினமூட்டு
வருத்து
தீவிரமாக நடத்து
கெடுத்தல் செய்
தடுத்தல் செய்

உடன்படுத்து

இணங்கச் செய்

உடன்போக்கு

(அகம்) பெற்றோர் அறியாம்ல தலைவனுடன் தலைவி செல்லுதல்

உடுபதி

மதி

உடையவர்

சுவாமி
தலைவர்
சொந்தப் பூசையில் பயன்படுத்தும் சிவலிங்கம்
வைணவ குருவான இராமானுசர்