ஈ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஈரப்பற்று

அன்புப் பற்று
நன்றி

ஈப்பாடு

ஈரமாயிருக்கை
மனநெகிழ்ச்சி

ஈரவன்

மதி

ஈரவுள்ளி

ஈருள்ளி
ஈரவெண்காயம்

ஈராட்டை

இரண்டு ஆண்டு

ஈரி

மகளிர் விளையாட்டில் ஒன்று
தந்தை
பலாக்காய்ச் சடை
பலாக்காய்த்தும்பு
மனக்கனிவுள்ளவன்
நனை

ஈரிச்சல்

குளிர்தல்

ஈரிணம்

கரைநிலம்
பாழடைந்த நிலம்

ஈரிதம்

தள்ளப்பட்டது

ஈரிப்பு

ஈர்த்தல்

ஈரியது

ஈரமுள்ளது

ஈரிய நெஞ்சம்

அன்புள்ள மனம்

ஈருயிர்ப்பிணவு

சூல்கொண்ட பிணவு

ஈரெச்சம்

பெயரெச்சம்
வினையெச்சம்

ஈரொற்றுவாரம்

இரண்டு மாத்திரை பெற்று வரும் செய்யுள்

ஈர்க்காட்டு

கார்காலத்து உடை
குளிர் கால உடை

ஈர்க்கிறால்

இறால் மீன்வகை

ஈர்ங்கண்

குளிர்ந்த இடம்

ஈர்ங்கதிர்

திங்கள்

ஈர்தல்

அரிதல்
பிளத்தல்
அறுத்தல்
இழுக்கப்படுதல்