இ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
இராமன்

ஆரிய அரசன்

இருது

(ருது) பருவகாலம்
மகளிர் பூப்பு

இருப்பை

இலுப்பை மரம்

இருபான்

இருபது

இருபெயரொட்டு

இரு பெயர்கள் இணைந்து 'ஆகிய' என்னும் உருபுதொக்கு நிற்பது

இருபோகம்

நிலத்தில் ஓர் ஆண்டில் இருமுறை பயிரிடல்

இருபூ

இருபோகம்

இருமுதுகுரவர்

தாய்
தந்தையர்

இருவினை

நல்வினை தீவிணைகள்

இருளன்

ஒரு கிராம தெய்வம்

இரேகை

(ரேகா) கோடு
வரி
கைகால் முதலியவற்றிலுள்ள வரை
மதி கலை
எழுத்து

இல்லக்கிழத்தி

மனைவி

இல்லான்

வறியவன்

இலக்கினம்

சுப கரியம் செய்யக் குறிக்கப்படும் நேரம் (சுபமுகூர்த்தம்)

இலக்குமி

செல்வம்
செழிப்பு

இலகிமா

(அட்டசித்திகளின் ஒன்றான) பளுவின்மையாதல்

இலங்கணம்

பட்டினியிருத்தல்

இலங்கை

ஈழ நாடு

இலச்சினை

முத்திரை
முத்திரை மோதிரம்

இலச்சை

நாணம்
வெட்கம்