அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அசம்

ஆடு
மூவருடநெல்
வெங்காயம்
அசகசாந்தரம்

அசம்பவம்

அதிசயம்
தருக்கநூலின் முக்குற்றத் திலொன்று
பிறவாமை

அசரம்

அசைவில்லாதது

அசரு

அசர
அசர்ந்துபோனான்

அசரை

அசறை
ஓர்மீன்

அசலம்

அசையாநிலை
மலை
பூமி
அசலன்

அசலை

பூமி

அசவை

ஓர் மந்திரம்

அசறு

புண்ணிலசடு
சேறு
ஓர்வண்டு

அசறுக்கம்

தூம்பிரவருணம்

அசனம்

போசனம்
சோறு
The வேங்கை, tree

அசனி

இடி
வச்சிராயுதம்
அநிச்சம்

அசா

தளர்ச்சி
அசாஅத்தானுற்றவருத்தம், distress from lassi tude. (In நாலடி, சுற்றந்தழால்.)
அசாவாமை, Vigor as opposed to faintness, as தளர்ச்சியின்மை.

அதசம்

ஆத்மா

அவாந்தரம்

வெறுவெளி

அசாரம்

சாரமின்மை
பிரயோசனமில்லாமை

அசாவேரி

ஓரிராகம்

அசி

அவமதிச்சிரிப்பு
ஆயுதப்பொது
வாள்

அசுகுசு

அருவருக்க
சந்தேகிக்க

அசுகுணி

ஓர்வகைக்கரப்பன்
ஓர்பூச்சி