வீணை

"வீணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வீணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vīṇai/

(பெயர்ச்சொல்) நரம்பு/கம்பி இசைக்கருவி

(பெயர்ச்சொல்) An Indian classical string instrument
veena

தமிழ் களஞ்சியம்

 • பாரதியார் பாடல்கள் » நல்லதோர் வீணை
 • பாரதியார் பாடல்கள் » வீணையடி நீ யெனக்கு
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  வீணை + ஐவீணையை
  வீணை + ஆல்வீணையால்
  வீணை + ஓடுவீணையோடு
  வீணை + உடன்வீணையுடன்
  வீணை + குவீணைக்கு
  வீணை + இல்வீணையில்
  வீணை + இருந்துவீணையிலிருந்து
  வீணை + அதுவீணையது
  வீணை + உடையவீணையுடைய
  வீணை + இடம்வீணையிடம்
  வீணை + (இடம் + இருந்து)வீணையிடமிருந்து

  படங்கள்

  கின்னரம்
  கின்னரம்
  முற்கால வீணை
  முற்கால வீணை
  வீணை
  வீணை
  வீணை
  வீணை
  வீணை
  வீணை

  மெய் உயிர் இயைவு

  வ்+ஈ=வீ
  ண்+ஐ=ணை

  வீணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.