வன்புணர்வு

"வன்புணர்வு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வன்புணர்வு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vaṉpuṇarvu/

(பெயர்ச்சொல்) ஒருவரது சம்மதமின்றி (அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக) வன்முறையைப் பயன்படுத்தி அவருடன் பாலுறவு கொள்ளுதல்

(பெயர்ச்சொல்) Sexual assault

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வன்புணர்வு + ஐவன்புணர்வை
வன்புணர்வு + ஆல்வன்புணர்வால்
வன்புணர்வு + ஓடுவன்புணர்வோடு
வன்புணர்வு + உடன்வன்புணர்வுடன்
வன்புணர்வு + குவன்புணர்வுக்கு
வன்புணர்வு + இல்வன்புணர்வில்
வன்புணர்வு + இருந்துவன்புணர்விலிருந்து
வன்புணர்வு + அதுவன்புணர்வது
வன்புணர்வு + உடையவன்புணர்வுடைய
வன்புணர்வு + இடம்வன்புணர்விடம்
வன்புணர்வு + (இடம் + இருந்து)வன்புணர்விடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+அ=
ன்=ன்
ப்+உ=பு
ண்+அ=
ர்=ர்
வ்+உ=வு

வன்புணர்வு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.