யோசனை

"யோசனை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யோசனை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yōcaṉai/

(பெயர்ச்சொல்) எண்ணம்
எண்ணக்கரு

(பெயர்ச்சொல்) Idea

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

யோசனை + ஐயோசனையை
யோசனை + ஆல்யோசனையால்
யோசனை + ஓடுயோசனையோடு
யோசனை + உடன்யோசனையுடன்
யோசனை + குயோசனைக்கு
யோசனை + இல்யோசனையில்
யோசனை + இருந்துயோசனையிலிருந்து
யோசனை + அதுயோசனையது
யோசனை + உடையயோசனையுடைய
யோசனை + இடம்யோசனையிடம்
யோசனை + (இடம் + இருந்து)யோசனையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஓ=யோ
ச்+அ=
ன்+ஐ=னை

யோசனை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.