யுக்தி

"யுக்தி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யுக்தி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yukti/

(பெயர்ச்சொல்) கையாளும் முறை

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

யுக்தி + ஐயுக்தியை
யுக்தி + ஆல்யுக்தியால்
யுக்தி + ஓடுயுக்தியோடு
யுக்தி + உடன்யுக்தியுடன்
யுக்தி + குயுக்திக்கு
யுக்தி + இல்யுக்தியில்
யுக்தி + இருந்துயுக்தியிலிருந்து
யுக்தி + அதுயுக்தியது
யுக்தி + உடையயுக்தியுடைய
யுக்தி + இடம்யுக்தியிடம்
யுக்தி + (இடம் + இருந்து)யுக்தியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+உ=யு
க்=க்
த்+இ=தி

யுக்தி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.