யாவச்சீவம்

"யாவச்சீவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யாவச்சீவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāvaccīvam/

வாழ்நாளுள்ள வரை. யாவச்சீவம் பிறருக்குழைத்தான்
சீவியவரலாறு எல்லாமும். அவனுடைய யாவச்சீவமு மறிவேன்.

As long as one's life lasts
(n.)Everything about one's life and history, everything about a person

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஆ=யா
வ்+அ=
ச்=ச்
ச்+ஈ=சீ
வ்+அ=
ம்=ம்

யாவச்சீவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.