யாழ

"யாழ" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யாழ

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāḻa/

ஒரு முன்னிலையசைச்சொல். யாழநின் மைந்துடை மார்பிற் சுணங்கு நினைத்துக்காண் (கலித். 18).

Expletive of the second person

தமிழ் களஞ்சியம்

  • ஆய்வு » யாழ்ப்பாணத் தமிழ்
  • பாரதியார் பாடல்கள் » பல்வகைப்பாடல்கள் » யாழ்ப்பாணத்து ஸ்வாமியின் புகழ்
  • யாழ என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.