யாழ்

"யாழ்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யாழ்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāḻ/

(பெயர்ச்சொல்) ஒரு வகை இசைக்கருவி.
யாழின் வகைகள் :
பேரியாழ்
மகர யாழ்
சகோட யாழ்
செங்கோட்டு யாழ்

தமிழ் களஞ்சியம்

 • ஆய்வு » யாழ்ப்பாணத் தமிழ்
 • பாரதியார் பாடல்கள் » பல்வகைப்பாடல்கள் » யாழ்ப்பாணத்து ஸ்வாமியின் புகழ்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  யாழ் + ஐயாழியை
  யாழ் + ஆல்யாழியால்
  யாழ் + ஓடுயாழியோடு
  யாழ் + உடன்யாழியுடன்
  யாழ் + குயாழியுக்கு
  யாழ் + இல்யாழியில்
  யாழ் + இருந்துயாழியிலிருந்து
  யாழ் + அதுயாழியது
  யாழ் + உடையயாழியுடைய
  யாழ் + இடம்யாழியிடம்
  யாழ் + (இடம் + இருந்து)யாழியிடமிருந்து

  படங்கள்

  பழைய காலத்து யாழ்
  பழைய காலத்து யாழ்
  பேரியாழ்
  பேரியாழ்
  சீறியாழ்
  சீறியாழ்
  வில்யாழ்
  வில்யாழ்

  மெய் உயிர் இயைவு

  ய்+ஆ=யா
  ழ்=ழ்

  யாழ் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.