யானைக் கற்றாழை

"யானைக் கற்றாழை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யானைக் கற்றாழை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāṉaik kaṟṟāḻai/

ஆனைக் கற்றாழை

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஆ=யா
ன்+ஐ=னை
க்=க்
=
க்+அ=
ற்=ற்
ற்+ஆ=றா
ழ்+ஐ=ழை

யானைக் கற்றாழை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.