யமதூதன்

"யமதூதன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யமதூதன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yamatūtaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) யமனது தூதன்.
யமதூதி. (யாழ். அக.)

(பெயர்ச்சொல்) Messenger of Yama

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

யமதூதன் + ஐயமதூதனை
யமதூதன் + ஆல்யமதூதனால்
யமதூதன் + ஓடுயமதூதனோடு
யமதூதன் + உடன்யமதூதனுடன்
யமதூதன் + குயமதூதனுக்கு
யமதூதன் + இல்யமதூதனில்
யமதூதன் + இருந்துயமதூதனிலிருந்து
யமதூதன் + அதுயமதூதனது
யமதூதன் + உடையயமதூதனுடைய
யமதூதன் + இடம்யமதூதனிடம்
யமதூதன் + (இடம் + இருந்து)யமதூதனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+அ=
ம்+அ=
த்+ஊ=தூ
த்+அ=
ன்=ன்

யமதூதன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.