மூதாதையர்

"மூதாதையர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மூதாதையர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mūtātaiyar/

(பெயர்ச்சொல்) முன்னோர்கள்
மரபினோர்

(பெயர்ச்சொல்) forefathers

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மூதாதையர் + ஐமூதாதையரை
மூதாதையர் + ஆல்மூதாதையரால்
மூதாதையர் + ஓடுமூதாதையரோடு
மூதாதையர் + உடன்மூதாதையருடன்
மூதாதையர் + குமூதாதையருக்கு
மூதாதையர் + இல்மூதாதையரில்
மூதாதையர் + இருந்துமூதாதையரிலிருந்து
மூதாதையர் + அதுமூதாதையரது
மூதாதையர் + உடையமூதாதையருடைய
மூதாதையர் + இடம்மூதாதையரிடம்
மூதாதையர் + (இடம் + இருந்து)மூதாதையரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+ஊ=மூ
த்+ஆ=தா
த்+ஐ=தை
ய்+அ=
ர்=ர்

மூதாதையர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.