முழவு

"முழவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முழவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muḻavu/

(பெயர்ச்சொல்) முழக்கம் என்ற சொல்லின் பொருளைக் கொண்டு முழவுக்குப் பெயர் அமைத்திருக்கலாம்.
இது குறுங்கம்பு கொண்டும் கைவிரலைக் கொண்டும் அடித்துத் தாளவிசை எழுப்பிச் சுவைக்கும் கருவியாகும்.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முழவு + ஐமுழவை
முழவு + ஆல்முழவால்
முழவு + ஓடுமுழவோடு
முழவு + உடன்முழவுடன்
முழவு + குமுழவுக்கு
முழவு + இல்முழவில்
முழவு + இருந்துமுழவிலிருந்து
முழவு + அதுமுழவது
முழவு + உடையமுழவுடைய
முழவு + இடம்முழவிடம்
முழவு + (இடம் + இருந்து)முழவிடமிருந்து

படங்கள்

முழவு
முழவு

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ழ்+அ=
வ்+உ=வு

முழவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.