முனாசிப்

"முனாசிப்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முனாசிப்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muṉācip/

(பெயர்ச்சொல்) தகுந்த
நியாயமான வரி. (R. T.)

(பெயர்ச்சொல்) Proper, pertinent, fit
Just or reasonable tax

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முனாசிப் + ஐமுனாசிப்வை
முனாசிப் + ஆல்முனாசிப்வால்
முனாசிப் + ஓடுமுனாசிப்வோடு
முனாசிப் + உடன்முனாசிப்வுடன்
முனாசிப் + குமுனாசிப்வுக்கு
முனாசிப் + இல்முனாசிப்வில்
முனாசிப் + இருந்துமுனாசிப்விலிருந்து
முனாசிப் + அதுமுனாசிப்வது
முனாசிப் + உடையமுனாசிப்வுடைய
முனாசிப் + இடம்முனாசிப்விடம்
முனாசிப் + (இடம் + இருந்து)முனாசிப்விடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ன்+ஆ=னா
ச்+இ=சி
ப்=ப்

முனாசிப் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.