முந்தை

"முந்தை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முந்தை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muntai/

பழைமை. (பிங்.)
முற்காலம். முந்தைத் தான் கேட்டவாறே (சீவக. 545)
முன்னோன். அந்தணர். . . தந்தை தாயென் றிவர்க்கு.. முந்தைவழி நின்று (பு. வெ. 9, 33).- adv.
முன். வந்தடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் (புறநா. 10).

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ந்=ந்
த்+ஐ=தை

முந்தை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.