மிரட்டல்

"மிரட்டல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மிரட்டல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Miraṭṭal/

(பெயர்ச்சொல்) பயமுறுத்தல்
அச்சுறுத்தல்

மிரட்டல்

மொழிபெயர்ப்பு threat

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மிரட்டல் + ஐமிரட்டலை
மிரட்டல் + ஆல்மிரட்டலால்
மிரட்டல் + ஓடுமிரட்டலோடு
மிரட்டல் + உடன்மிரட்டலுடன்
மிரட்டல் + குமிரட்டலுக்கு
மிரட்டல் + இல்மிரட்டலில்
மிரட்டல் + இருந்துமிரட்டலிலிருந்து
மிரட்டல் + அதுமிரட்டலது
மிரட்டல் + உடையமிரட்டலுடைய
மிரட்டல் + இடம்மிரட்டலிடம்
மிரட்டல் + (இடம் + இருந்து)மிரட்டலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+இ=மி
ர்+அ=
ட்=ட்
ட்+அ=
ல்=ல்

மிரட்டல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.