மரியாள்

"மரியாள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மரியாள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mariyāḷ/

(பெயர்ச்சொல்) மரியாள் இயேசுவின் தாய்

(பெயர்ச்சொல்) Mary

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மரியாள் + ஐமரியாளை
மரியாள் + ஆல்மரியாளால்
மரியாள் + ஓடுமரியாளோடு
மரியாள் + உடன்மரியாளுடன்
மரியாள் + குமரியாளுக்கு
மரியாள் + இல்மரியாளில்
மரியாள் + இருந்துமரியாளிலிருந்து
மரியாள் + அதுமரியாளது
மரியாள் + உடையமரியாளுடைய
மரியாள் + இடம்மரியாளிடம்
மரியாள் + (இடம் + இருந்து)மரியாளிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
ர்+இ=ரி
ய்+ஆ=யா
ள்=ள்

மரியாள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.