மயிர்க்குட்டி

"மயிர்க்குட்டி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மயிர்க்குட்டி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mayirkkuṭṭi/

(பெயர்ச்சொல்) சருமத்தில் மயிர்களை கொண்ட ஊர்வன. இவற்றில் நச்சுத் தன்மை கொண்டவையும் உள்ளன.
மயிர்க்குட்டி/மசுக்குட்டி

(பெயர்ச்சொல்) Hairy Caterpillar

மயிர்க்குட்டி

மொழிபெயர்ப்பு Caterpillar

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மயிர்க்குட்டி + ஐமயிர்க்குட்டியை
மயிர்க்குட்டி + ஆல்மயிர்க்குட்டியால்
மயிர்க்குட்டி + ஓடுமயிர்க்குட்டியோடு
மயிர்க்குட்டி + உடன்மயிர்க்குட்டியுடன்
மயிர்க்குட்டி + குமயிர்க்குட்டிக்கு
மயிர்க்குட்டி + இல்மயிர்க்குட்டியில்
மயிர்க்குட்டி + இருந்துமயிர்க்குட்டியிலிருந்து
மயிர்க்குட்டி + அதுமயிர்க்குட்டியது
மயிர்க்குட்டி + உடையமயிர்க்குட்டியுடைய
மயிர்க்குட்டி + இடம்மயிர்க்குட்டியிடம்
மயிர்க்குட்டி + (இடம் + இருந்து)மயிர்க்குட்டியிடமிருந்து

படங்கள்

கம்பளிப்புழு
கம்பளிப்புழு

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
ய்+இ=யி
ர்=ர்
க்=க்
க்+உ=கு
ட்=ட்
ட்+இ=டி

மயிர்க்குட்டி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.