மதிப்ப

"மதிப்ப" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மதிப்ப

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Matippa/

ஒரு உவமவாய்ப்பாடு. (தொல். பொ. 289).

A particle of comparison

மதிப்ப என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.