பிரபு

"பிரபு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

பிரபு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Pirapu/

(பெயர்ச்சொல்) பெருமையில் சிறந்தோன்
செல்வந்தன்
அதிகாரி
கொடையாளி
பாதரசம்

(பெயர்ச்சொல்) lord, noble, baron
A man of wealth
A man in power
benefactor
quicksilver

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

பிரபு + ஐபிரபை
பிரபு + ஆல்பிரபால்
பிரபு + ஓடுபிரபோடு
பிரபு + உடன்பிரபுடன்
பிரபு + குபிரபுக்கு
பிரபு + இல்பிரபில்
பிரபு + இருந்துபிரபிலிருந்து
பிரபு + அதுபிரபது
பிரபு + உடையபிரபுடைய
பிரபு + இடம்பிரபிடம்
பிரபு + (இடம் + இருந்து)பிரபிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ப்+இ=பி
ர்+அ=
ப்+உ=பு

பிரபு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.