நுகர்வோர்

"நுகர்வோர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நுகர்வோர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nukarvōr/

(பெயர்ச்சொல்) பயனை பெறுபவர்
பொருளை வாங்குபவர்

நுகர்வோர்

மொழிபெயர்ப்பு Consumer

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நுகர்வோர் + ஐநுகர்வோரை
நுகர்வோர் + ஆல்நுகர்வோரால்
நுகர்வோர் + ஓடுநுகர்வோரோடு
நுகர்வோர் + உடன்நுகர்வோருடன்
நுகர்வோர் + குநுகர்வோருக்கு
நுகர்வோர் + இல்நுகர்வோரில்
நுகர்வோர் + இருந்துநுகர்வோரிலிருந்து
நுகர்வோர் + அதுநுகர்வோரது
நுகர்வோர் + உடையநுகர்வோருடைய
நுகர்வோர் + இடம்நுகர்வோரிடம்
நுகர்வோர் + (இடம் + இருந்து)நுகர்வோரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+உ=நு
க்+அ=
ர்=ர்
வ்+ஓ=வோ
ர்=ர்

நுகர்வோர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.