நீலக்கதிர்

"நீலக்கதிர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நீலக்கதிர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nīlakkatir/

(பெயர்ச்சொல்) ஒரு தரநிலையாக்கப்பட்ட எண்மிய ஒளியியல்

(பெயர்ச்சொல்) blu ray

நீலக்கதிர்

மொழிபெயர்ப்பு Blu-ray

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நீலக்கதிர் + ஐநீலக்கதிரை
நீலக்கதிர் + ஆல்நீலக்கதிரால்
நீலக்கதிர் + ஓடுநீலக்கதிரோடு
நீலக்கதிர் + உடன்நீலக்கதிருடன்
நீலக்கதிர் + குநீலக்கதிருக்கு
நீலக்கதிர் + இல்நீலக்கதிரில்
நீலக்கதிர் + இருந்துநீலக்கதிரிலிருந்து
நீலக்கதிர் + அதுநீலக்கதிரது
நீலக்கதிர் + உடையநீலக்கதிருடைய
நீலக்கதிர் + இடம்நீலக்கதிரிடம்
நீலக்கதிர் + (இடம் + இருந்து)நீலக்கதிரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஈ=நீ
ல்+அ=
க்=க்
க்+அ=
த்+இ=தி
ர்=ர்

நீலக்கதிர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.