நிகண்டு

"நிகண்டு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நிகண்டு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nikaṇṭu/

(பெயர்ச்சொல்) உரிச்சொற்பனுவல்
நிகண்டு என்பது சொற்களுக்கான பொருள்களைத் தருவதற்காக ஆக்கப்பட்ட நூல் வகையாகும்.
நிகண்டு என்னும் சொல் தொகை, தொகுப்பு, கூட்டம் என்னும் பொருள் தரும்.
தமிழில் அகராதிகளுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவை நிகண்டுகள்.

(பெயர்ச்சொல்) Pre-dictionary

தொடர்புள்ளவை

தமிழ் களஞ்சியம்

 • சூடாமணி நிகண்டு
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  நிகண்டு + ஐநிகண்டை
  நிகண்டு + ஆல்நிகண்டால்
  நிகண்டு + ஓடுநிகண்டோடு
  நிகண்டு + உடன்நிகண்டுடன்
  நிகண்டு + குநிகண்டுக்கு
  நிகண்டு + இல்நிகண்டில்
  நிகண்டு + இருந்துநிகண்டிலிருந்து
  நிகண்டு + அதுநிகண்டது
  நிகண்டு + உடையநிகண்டுடைய
  நிகண்டு + இடம்நிகண்டிடம்
  நிகண்டு + (இடம் + இருந்து)நிகண்டிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  ந்+இ=நி
  க்+அ=
  ண்=ண்
  ட்+உ=டு

  நிகண்டு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.