நாற்றம்

"நாற்றம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நாற்றம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nāṟṟam/

(பெயர்ச்சொல்) மூக்கால் நுகர்பவற்றை நாற்றம் எனலாம்

நாற்றம்

மொழிபெயர்ப்பு Odor

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நாற்றம் + ஐநாற்றத்தை
நாற்றம் + ஆல்நாற்றத்தால்
நாற்றம் + ஓடுநாற்றத்தோடு
நாற்றம் + உடன்நாற்றத்துடன்
நாற்றம் + குநாற்றத்துக்கு
நாற்றம் + இல்நாற்றத்தில்
நாற்றம் + இருந்துநாற்றத்திலிருந்து
நாற்றம் + அதுநாற்றத்தது
நாற்றம் + உடையநாற்றத்துடைய
நாற்றம் + இடம்நாற்றத்திடம்
நாற்றம் + (இடம் + இருந்து)நாற்றத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஆ=நா
ற்=ற்
ற்+அ=
ம்=ம்

நாற்றம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.