நாதஸ்வரம்

"நாதஸ்வரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நாதஸ்வரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nātasvaram/

(பெயர்ச்சொல்) தென்னிந்தியாவில் இது ஒரு மங்கலமான இசைக்கருவியாகக் கருதப்படுவதனால். பொதுவாக எல்லாவகையான நன் நிகழ்வுகளிலும் இதற்கு ஒரு இடம் உண்டு. வசதியான பெரிய கோயில்களில் அன்றாடம் இது பல தடவைகள் இசைக்கப்படுவது வழக்கம். ஏனையவற்றில் சிறப்பு வழிபாட்டு நிகழ்வுகளின் போது பயன்படுகின்றது. தவிரவும், தனிப்பட்டவர்களின் திருமணம், பூப்புனித நீராட்டுப் போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலும், சமய சார்பற்ற பல பொது நிகழ்வுகளிலும் நாகசுவரம் சிறப்பிடம் பெறுகின்றது.
நாதசுரம்
நாகசுரம்
நாதசுவரம்
நாகஸ்வரம்
துளைக்கருவி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நாதஸ்வரம் + ஐநாதஸ்வரத்தை
நாதஸ்வரம் + ஆல்நாதஸ்வரத்தால்
நாதஸ்வரம் + ஓடுநாதஸ்வரத்தோடு
நாதஸ்வரம் + உடன்நாதஸ்வரத்துடன்
நாதஸ்வரம் + குநாதஸ்வரத்துக்கு
நாதஸ்வரம் + இல்நாதஸ்வரத்தில்
நாதஸ்வரம் + இருந்துநாதஸ்வரத்திலிருந்து
நாதஸ்வரம் + அதுநாதஸ்வரத்தது
நாதஸ்வரம் + உடையநாதஸ்வரத்துடைய
நாதஸ்வரம் + இடம்நாதஸ்வரத்திடம்
நாதஸ்வரம் + (இடம் + இருந்து)நாதஸ்வரத்திடமிருந்து

படங்கள்

நாதஸ்வரம்; நாதசுரம்
நாதஸ்வரம்; நாதசுரம்
நாதசுரம்
நாதசுரம்

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஆ=நா
த்+அ=
ஸ்=ஸ்
வ்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

நாதஸ்வரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.