நமரி

"நமரி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நமரி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Namari/

(பெயர்ச்சொல்) நமரி என்பது ஒரு தமிழர் இசைக்கருவி. மேள தாளங்களோடு வாசிக்கப்படும் ஓர் ஊதுகருவி. இது யானையின் பிளிறல் போன்று ஒலி எழுப்பக் கூடியது. இதனை கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளிலும் துக்க நிகழ்வுகளிலும் வாசிப்பர்.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நமரி + ஐநமரியை
நமரி + ஆல்நமரியால்
நமரி + ஓடுநமரியோடு
நமரி + உடன்நமரியுடன்
நமரி + குநமரிக்கு
நமரி + இல்நமரியில்
நமரி + இருந்துநமரியிலிருந்து
நமரி + அதுநமரியது
நமரி + உடையநமரியுடைய
நமரி + இடம்நமரியிடம்
நமரி + (இடம் + இருந்து)நமரியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+அ=
ம்+அ=
ர்+இ=ரி

நமரி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.