நகரா

"நகரா" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நகரா

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nakarā/

(பெயர்ச்சொல்) நகரா என்பது ஒரு தோல் இசைக்கருவியாகும். மிகப்பெரிய வடிவம் கொண்ட இந்த இசைக்கருவி பெரும்பாலும் கோவில்களில் நுழைவாயில் அருகே இடம்பெற்றிருக்கும்.

(பெயர்ச்சொல்) NaKara (Indian Drum) is a percussion instrument used for its rhythmic sounds.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நகரா + ஐநகராவை
நகரா + ஆல்நகராவால்
நகரா + ஓடுநகராவோடு
நகரா + உடன்நகராவுடன்
நகரா + குநகராவுக்கு
நகரா + இல்நகராவில்
நகரா + இருந்துநகராவிலிருந்து
நகரா + அதுநகராவது
நகரா + உடையநகராவுடைய
நகரா + இடம்நகராவிடம்
நகரா + (இடம் + இருந்து)நகராவிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+அ=
க்+அ=
ர்+ஆ=ரா

நகரா என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.