தூம்பு

"தூம்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தூம்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tūmpu/

(பெயர்ச்சொல்) துளை; துவாரம்
தூம்பு என்பது மூங்கிலை அறுத்து குழல் போன்று செய்யப்பட்ட கருவியாகும். இதனை வாங்கியம் என்றும் நெடுவாங்கியம் என்றும் கூறியுள்ளனர். இது யானையின் துதிக்கையைப் போன்றது.

(பெயர்ச்சொல்) a hole

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தூம்பு + ஐதூம்பை
தூம்பு + ஆல்தூம்பால்
தூம்பு + ஓடுதூம்போடு
தூம்பு + உடன்தூம்புடன்
தூம்பு + குதூம்புக்கு
தூம்பு + இல்தூம்பில்
தூம்பு + இருந்துதூம்பிலிருந்து
தூம்பு + அதுதூம்பது
தூம்பு + உடையதூம்புடைய
தூம்பு + இடம்தூம்பிடம்
தூம்பு + (இடம் + இருந்து)தூம்பிடமிருந்து

படங்கள்

தூம்பு
தூம்பு
உயிர்த்தூம்பு
உயிர்த்தூம்பு
குறும்பரந்தூம்பு
குறும்பரந்தூம்பு

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஊ=தூ
ம்=ம்
ப்+உ=பு

தூம்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.