தூதுவளை

"தூதுவளை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தூதுவளை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tūtuvaḷai/

(பெயர்ச்சொல்) சிங்கவல்லி
ரத்து நயத்தான்
தூதூவளை
தூதூளம்
தூதுளை

(பெயர்ச்சொல்) Heliotrope
Purple Fruited Pea Eggplant

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தூதுவளை + ஐதூதுவளையை
தூதுவளை + ஆல்தூதுவளையால்
தூதுவளை + ஓடுதூதுவளையோடு
தூதுவளை + உடன்தூதுவளையுடன்
தூதுவளை + குதூதுவளைக்கு
தூதுவளை + இல்தூதுவளையில்
தூதுவளை + இருந்துதூதுவளையிலிருந்து
தூதுவளை + அதுதூதுவளையது
தூதுவளை + உடையதூதுவளையுடைய
தூதுவளை + இடம்தூதுவளையிடம்
தூதுவளை + (இடம் + இருந்து)தூதுவளையிடமிருந்து

படங்கள்

சிறகாக உடைந்த முள்ளுள்ள இலைகளையும், ஊதாநிறப் பூக்களையும், உருண்டையான பச்சை நிறக் காய்கள் சுண்டைக் காய் மாதிரி இருக்கும். சிவப்புப் பழங்களையும் வளைந்த முட்கள் நிறைந்த தண்டினையும் உடைய ஏறு கொடி. இது விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.
சிறகாக உடைந்த முள்ளுள்ள இலைகளையும், ஊதாநிறப் பூக்களையும், உருண்டையான பச்சை நிறக் காய்கள் சுண்டைக் காய் மாதிரி இருக்கும். சிவப்புப் பழங்களையும் வளைந்த முட்கள் நிறைந்த தண்டினையும் உடைய ஏறு கொடி. இது விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஊ=தூ
த்+உ=து
வ்+அ=
ள்+ஐ=ளை

தூதுவளை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.