துலையோடு

"துலையோடு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

துலையோடு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tulaiyōṭu/

தண்ணீரிறைப்பதற்குத் துலாமரத்திலேறி மிதித்தல்.

To pass up and down the picotah in baling water

மெய் உயிர் இயைவு

த்+உ=து
ல்+ஐ=லை
ய்+ஓ=யோ
ட்+உ=டு

துலையோடு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.