துடி

"துடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

துடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tuṭi/

(பெயர்ச்சொல்) துடி என்பது பொருள்களின் மிகச்சிறிய அலகு ஆகும்
தமிழில் இதற்கு இணையான வேறு சொல் மூலக்கூறு
இருபுறமும் தோல் கொண்ட வாத்தியம். உடுக்கைப்போன்று இருக்கும், ஆனால் இது சற்றே உடுக்கையை விட நீளமாக இருக்கும். எனவே இரு கரங்கள் கொண்டு வாசிக்க வேண்டிருக்கும்.

(பெயர்ச்சொல்) molecule
Drum

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

துடி + ஐதுடியை
துடி + ஆல்துடியால்
துடி + ஓடுதுடியோடு
துடி + உடன்துடியுடன்
துடி + குதுடிக்கு
துடி + இல்துடியில்
துடி + இருந்துதுடியிலிருந்து
துடி + அதுதுடியது
துடி + உடையதுடியுடைய
துடி + இடம்துடியிடம்
துடி + (இடம் + இருந்து)துடியிடமிருந்து

துடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.