தவண்டை

"தவண்டை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தவண்டை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tavaṇṭai/

(பெயர்ச்சொல்) தவண்டை என்பது சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். உடுக்கை ரூபத்தில் உள்ள பெரிய தாளக் கருவியே தவண்டை ஆகும்.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தவண்டை + ஐதவண்டையை
தவண்டை + ஆல்தவண்டையால்
தவண்டை + ஓடுதவண்டையோடு
தவண்டை + உடன்தவண்டையுடன்
தவண்டை + குதவண்டைக்கு
தவண்டை + இல்தவண்டையில்
தவண்டை + இருந்துதவண்டையிலிருந்து
தவண்டை + அதுதவண்டையது
தவண்டை + உடையதவண்டையுடைய
தவண்டை + இடம்தவண்டையிடம்
தவண்டை + (இடம் + இருந்து)தவண்டையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
வ்+அ=
ண்=ண்
ட்+ஐ=டை

தவண்டை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.