தண்ணுமை

"தண்ணுமை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தண்ணுமை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Taṇṇumai/

(பெயர்ச்சொல்) பண்டைத் தமிழ் நாட்டில் தண்ணுமை மிகச் சிறந்த தாளவிசைக் கருவியாக விளங்கியுள்ளது. தண்ணுமை இனிய குரலையுடையது. அமைப் போர்க்களத்தில் முழங்கியுள்ளனர். அந்த இசை முழக்கத்தைக் கேட்டுப் போர் வீரர்கள் வீறுகொண்டு வெற்றி வேட்கையுடன் போராடியுள்ளனர் சங்கப் பாடல்கள் தரும் விளக்கங்கள் தண்ணுமையிலிருந்து இன்றைய தாளவிசைக் கருவியான மிருதங்கம் சற்று சீர்திருத்திய அமைப்பில் உருவாகி இருக்க வேண்டும்.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தண்ணுமை + ஐதண்ணுமையை
தண்ணுமை + ஆல்தண்ணுமையால்
தண்ணுமை + ஓடுதண்ணுமையோடு
தண்ணுமை + உடன்தண்ணுமையுடன்
தண்ணுமை + குதண்ணுமைக்கு
தண்ணுமை + இல்தண்ணுமையில்
தண்ணுமை + இருந்துதண்ணுமையிலிருந்து
தண்ணுமை + அதுதண்ணுமையது
தண்ணுமை + உடையதண்ணுமையுடைய
தண்ணுமை + இடம்தண்ணுமையிடம்
தண்ணுமை + (இடம் + இருந்து)தண்ணுமையிடமிருந்து

படங்கள்

தண்ணுமை
தண்ணுமை

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
ண்=ண்
ண்+உ=ணு
ம்+ஐ=மை

தண்ணுமை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.