ஞாபகி

"ஞாபகி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இச்சொல் பிறமொழியிலிருந்து வந்து பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து. இதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கீழே உள்ளது. அதை பயன்படுத்துங்கள்.

ஞாபகி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāpaki/

(பெயர்ச்சொல்) நினைவாற்றலுள்ளவன்
இடைமாற்று

(பெயர்ச்சொல்) Cookie

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞாபகி + ஐஞாபகியை
ஞாபகி + ஆல்ஞாபகியால்
ஞாபகி + ஓடுஞாபகியோடு
ஞாபகி + உடன்ஞாபகியுடன்
ஞாபகி + குஞாபகிக்கு
ஞாபகி + இல்ஞாபகியில்
ஞாபகி + இருந்துஞாபகியிலிருந்து
ஞாபகி + அதுஞாபகியது
ஞாபகி + உடையஞாபகியுடைய
ஞாபகி + இடம்ஞாபகியிடம்
ஞாபகி + (இடம் + இருந்து)ஞாபகியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ப்+அ=
க்+இ=கி

ஞாபகி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.