சேமக்கலம்

"சேமக்கலம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சேமக்கலம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cēmakkalam/

(பெயர்ச்சொல்) சேமக்கலம் என்பது கஞ்சக்கருவி வகை சார்த ஒரு தமிழர் இசைக் கருவி. இது தூய வெண்கலத்தால் ஆனது. தாதராட்டத்தில்
கோயில்களில்
இறப்பு வீடுகளில் இக் கருவி இசைக்கப்படுகிறது.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சேமக்கலம் + ஐசேமக்கலத்தை
சேமக்கலம் + ஆல்சேமக்கலத்தால்
சேமக்கலம் + ஓடுசேமக்கலத்தோடு
சேமக்கலம் + உடன்சேமக்கலத்துடன்
சேமக்கலம் + குசேமக்கலத்துக்கு
சேமக்கலம் + இல்சேமக்கலத்தில்
சேமக்கலம் + இருந்துசேமக்கலத்திலிருந்து
சேமக்கலம் + அதுசேமக்கலத்தது
சேமக்கலம் + உடையசேமக்கலத்துடைய
சேமக்கலம் + இடம்சேமக்கலத்திடம்
சேமக்கலம் + (இடம் + இருந்து)சேமக்கலத்திடமிருந்து

படங்கள்

சேமக்கலம்
சேமக்கலம்

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஏ=சே
ம்+அ=
க்=க்
க்+அ=
ல்+அ=
ம்=ம்

சேமக்கலம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.