செயப்படுபொருள்

"செயப்படுபொருள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

செயப்படுபொருள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ceyappaṭuporuḷ/

(பெயர்ச்சொல்) வினை முதலது தொழிலின் பயனை அடைவது
நூலாசிரியன் கூறப்புகும் நூற்பொருள்

(பெயர்ச்சொல்) Object

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

செயப்படுபொருள் + ஐசெயப்படுபொருளை
செயப்படுபொருள் + ஆல்செயப்படுபொருளால்
செயப்படுபொருள் + ஓடுசெயப்படுபொருளோடு
செயப்படுபொருள் + உடன்செயப்படுபொருளுடன்
செயப்படுபொருள் + குசெயப்படுபொருளுக்கு
செயப்படுபொருள் + இல்செயப்படுபொருளில்
செயப்படுபொருள் + இருந்துசெயப்படுபொருளிலிருந்து
செயப்படுபொருள் + அதுசெயப்படுபொருளது
செயப்படுபொருள் + உடையசெயப்படுபொருளுடைய
செயப்படுபொருள் + இடம்செயப்படுபொருளிடம்
செயப்படுபொருள் + (இடம் + இருந்து)செயப்படுபொருளிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+எ=செ
ய்+அ=
ப்=ப்
ப்+அ=
ட்+உ=டு
ப்+ஒ=பொ
ர்+உ=ரு
ள்=ள்

செயப்படுபொருள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.