சீவுளிக்கூடு

"சீவுளிக்கூடு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சீவுளிக்கூடு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cīvuḷikkūṭu/

(பெயர்ச்சொல்) பென்சிலை கூராக்குவதற்கு சிறுவர்கள் பயன்படுத்தும் பொறி.
சீவுளிக்கூடு (சீவுளி)

(பெயர்ச்சொல்) Pencil sharpener

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சீவுளிக்கூடு + ஐசீவுளிக்கூட்டை
சீவுளிக்கூடு + ஆல்சீவுளிக்கூட்டால்
சீவுளிக்கூடு + ஓடுசீவுளிக்கூட்டோடு
சீவுளிக்கூடு + உடன்சீவுளிக்கூட்டுடன்
சீவுளிக்கூடு + குசீவுளிக்கூட்டுக்கு
சீவுளிக்கூடு + இல்சீவுளிக்கூட்டில்
சீவுளிக்கூடு + இருந்துசீவுளிக்கூட்டிலிருந்து
சீவுளிக்கூடு + அதுசீவுளிக்கூட்டது
சீவுளிக்கூடு + உடையசீவுளிக்கூட்டுடைய
சீவுளிக்கூடு + இடம்சீவுளிக்கூட்டிடம்
சீவுளிக்கூடு + (இடம் + இருந்து)சீவுளிக்கூட்டிடமிருந்து

படங்கள்

Pencil sharpener
Pencil sharpener

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஈ=சீ
வ்+உ=வு
ள்+இ=ளி
க்=க்
க்+ஊ=கூ
ட்+உ=டு

சீவுளிக்கூடு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.