சல்லாபம்

"சல்லாபம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சல்லாபம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Callāpam/

(பெயர்ச்சொல்) இதமான உரையாடல்
காமப்பேச்சு, சரசப் பேச்சு, காதல்மொழி

(பெயர்ச்சொல்) pleasant conversation
amorous talk, love talk

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சல்லாபம் + ஐசல்லாபத்தை
சல்லாபம் + ஆல்சல்லாபத்தால்
சல்லாபம் + ஓடுசல்லாபத்தோடு
சல்லாபம் + உடன்சல்லாபத்துடன்
சல்லாபம் + குசல்லாபத்துக்கு
சல்லாபம் + இல்சல்லாபத்தில்
சல்லாபம் + இருந்துசல்லாபத்திலிருந்து
சல்லாபம் + அதுசல்லாபத்தது
சல்லாபம் + உடையசல்லாபத்துடைய
சல்லாபம் + இடம்சல்லாபத்திடம்
சல்லாபம் + (இடம் + இருந்து)சல்லாபத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+அ=
ல்=ல்
ல்+ஆ=லா
ப்+அ=
ம்=ம்

சல்லாபம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.